Rol transparantie

Met een volledig aandelenbelang heeft Endema Assurantie Adviseurs B.V., welke ook een volledig belang heeft in bemiddelingsbedrijf Endema Keijzers Assuradeuren B.V., volmacht bedrijf Haarlem Assuradeuren B.V. opgericht. Haarlem Assuradeuren B.V. treedt naar buiten toe onder de naam HBH Serviceprovider.

Binnen het volmachtbedrijf treden wij op als gevolmachtigd agent van de volgende verzekeraars (volmachtgevers):

 • Avéro Achmea
 • Allianz
 • De Goudse Verzekeringen
 • Nationale-Nederlanden Schadeverzekeringen NV
 • Rhion
 • ARAG

Als gevolmachtigd agent zijn wij binnen de afspraken die wij hiervoor met verzekeraars hebben gemaakt bevoegd om verzekeringsrisico’s zelfstandig te beoordelen en bij acceptatie hiervoor een verzekeringspolis af te geven. Onze polisbladen worden namens de bovengenoemde verzekeraars ondertekend door HBH Serviceprovider. Schadeclaims worden door ons zelfstandig behandeld en afgewikkeld. Doordat zowel de bemiddelings- als volmachtactiviteiten bij ons onder één dak plaatsvinden, zijn wij in staat om maatwerk en extra service te verlenen. 

HBH Serviceprovider werkt ook samen met een aantal agenten binnen de regio. De aangesloten agenten treden op als bemiddelaar.

 • Assurantiekantoor Van der Goes
 • Faas Assurantiën
 • Fortgens Adviesgroep
 • Fast Financiële diensten

HBH Serviceprovider is een volledig zelfstandig bedrijf. Verzekeraars en bovengenoemde aangesloten agenten hebben hierin geen aandelenbelang.

Procedure Conflicterende Situaties

Binnen onze organisatie voeren wij zowel de functie als bemiddelaar en als gevolmachtigd agent uit. Onze bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat de bedrijfsprocessen van onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten van elkaar zijn gescheiden. Onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten zijn in verschillende rechtspersonen ondergebracht, met een afzonderlijke jaarrekening. Hoewel de bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn gescheiden is er geen sprake van een zuivere taakscheiding, dit zou het door ons beoogde efficiencyvoordeel schaden. Dit is ook de reden dat wij hebben gekozen voor één handboek voor onze gehele organisatie. Ondanks de door ons getroffen maatregelen kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als bemiddelaar. Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd:

 • wij hebben een scheiding aangebracht tussen de dagelijkse leiding van onze bemiddelingsactiviteiten en onze volmachtactiviteiten;
 • de feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
 • indien de in dit handboek genoemde procedures, werkinstructies en overige documenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
 • beslissingen om af te wijken van de in dit handboek genoemde procedures, instructies en overige documenten worden genomen:
  • binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
  • in afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever.
 • de beslissing c.q. toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en indien nodig de toestemming van de volmachtgever wordt vastgelegd en gearchiveerd.

Specifieke situaties

Bij conflicterende situaties kan gedacht worden aan de navolgende omstandigheden :

 • Coulance schade-uitkeringen;
 • Uitbetalen van een niet gedekte schade;
 • Gedekte schade afwijzen;
 • Conflicterende schuldvraag tussen een of meerdere verzekerden (indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan kan de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen worden gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers;
 • B/M terugval al dan niet toepassen bij een niet afgewikkelde schade (discussie over de schuldvraag);
 • Een te laag premietarief hanteren;
 • Korting verlenen (bijv. extra B/M-treden) op de premie;
 • Een te zwaar risico in volmacht accepteren;
 • Onvoldoende of geen preventiemaatregelen eisen, waar deze wel vereist zijn;
 • Afwijken van de geldende opzegtermijn;
 • Afwijken van de premie respijt termijn (dekking niet opschorten bij non-betaling).